دلایل کلی ایجاد ترک در بتن

در مقاله زیر دلایل کلی ایجاد ترک در بتن را بررسی خواهیم کرد

الف : جمع شدگی : در یک سازه، بتن همواره در معرض قید های مختلفی مثل پی و سایر بخشهای سازه و فولاد تقویتی مدفون در بتن قرار دارد. این ترکیب جمع شدگی و قید های موجود باعث ایجاد تنش های کششی میشود.زمانی که این تنش های کششی به حد مقاومت کششی بتن برسد ،ترک ایجاد میشود. واین ترک ها به این دلیل میتواند خطرناک باشد که در تنش های بسیار کمتر از تنش لازم برای ایجاد ترک گسترش یابند.

– میزان بزرگی تنش های کششی ایجاد شده در هنگام گیرش بتن (بتن جوان) به عوامل زیر بستگی دارد.

 • مقدار جمع شدگی
 • میزان قید
 • مدول الاستسیته بتن
 • خزش یا آسایش تنش

عوامل موثر در ایجاد جمع شدگی:

 • ترکیب سیمان : نوع وخصوصیات فیزیک و شیمیائی سیمان.
 • نوع سنگدانه :جنسیت سنگ مادر مصالح و شکل سنگدانه ها(تطویل و تورق)
 • میزان آب : نسبت آب به سیمان
 • نسبت اختلاط مصالح

عوامل موثر در کاهش میل به ترک خوردگی در بتن:

 • کاهش نسبت آب به سیمان.
 • استفاده از مصالح درشت سنگی درشت تر.
 • کیورینگ صحیح و استفاده ار روکش های مناسب به منظور جلوکیری از فرار سریع رطوبت.

ب : دما : یکی دیگر از عوامل ایجاد ترک ، دمای بتن و دمای محیط بتن ریزی میباشد.

ج : برش و پیچش : یکی دیگر از عوامل ایجاد ترک در بتن میباشد.

د: واکنشهای شیمیائی : واکنش های شیمیائی زیان آور یکی دیگر از عوامل ایجاد ترک در بتن  می باشند. بتن ممکن است در اثر مرور زمان بر اثر واکنش های منبسط کننده که به آهستگی بین سنگدانه های دارای سیلیس فعال ، قلیائی های ناشی از هیدراسیون سیمان مواد افزودنی و یا منابع خارجی( آب مصرفی در عمل آوری ، آبهای زیرزمینی ، محلولهای قلیائی ذخیره یا مصرف شده در سازه) روی میدهند ، ترک ایجاد شود.واکنش سیلیس – قلیائی منجر به تشکیل ژل منبسط شونده ای میگردد که تمایل به جذب آب از سایر قسمت های بتن را دارد. این عمل موجب انبساط موضعی به همراه تنش های کششی میگرددو ممکن است به آسیب دیدگی کل سازه منجر گردد.

ه : ضعف در اجرا : ترک خوردگی در سازه های بتنی در نتیجه طیف وسیعی از عملیات ضعیف اجرائی بوجود می آید . یکی از شایع ترین عوامل افزایش میزان آب به منظور سهولت در اجرا می باشد.

دیگر عوامل موثر در ایجاد ترک عبارتند از :کمبود تکیه گاه برای قالب ، تراکم نا کافی ، قرار گرفتن درز های ساختمانی در نقاط پرتنش .کمبود تکیه گاه برای قالب و تراکم ناکافی فبل از  آنکه بتن مقاومت کافی برای نگهداری وزن خود به دست آورده باشد میتواند منجر به نشست و ترک خوردگی گردد.در حالی که محل نادرست درز های ساختمانی میتواند باعث باز شدن درز ها در این نقاط پر تنش شود.

و: خطا هی طراحی و جزئیات اجرائی : اثر طراحی و یا جزئیات اجرائی نا درست بسیار گسترده است. از یک سو ظاهر ناهنجاری به سازه میدهد و از سوی دیگر ،قابلیت بهره برداری را کم کم میکند و سر انجام منجر به از بین رفتن کل سازه میشود.

این مسائل فقط بادرک عمیق از رفتار سازه قابل تقلیل است . خطاهای طراحی و عوم توجه به جزئیات اجرائی به ایجاد ترکهای غیر قابل قبولی منتهی میشود .

یکی از مهمترین خطا های طراحی ، ضعف در طراحی پی میباشد که موجب حرکت جزئی و یا نسبی بیش از حد معمول در سازه می شوند .گرچه ،هرگاه نشست نسبی کلی است ،سازه توانائی بازپخش سریع بارهارا به اندازه کافی نخواهد داشت ، و ممکن است شکست اتفاق بیفتد.

 تعیین محل و گستره ترک خوردگی

تعیین محل و گستره ترک خوردگی ، و نیز جمع آوری اطلاعات کلی در باره سازه بتنی را می توان با برسی مستقیم و غیر مستقیم و انجام دادن آزمایش های مخرب و غیر مخرب از سازه تحصیل نمود.


5 (100%) 1 voteerror: